Nauka angielsko od A do Z

Regulamin

 1. Sklep internetowy Frenglisz.pl, dostępy pod adresem frenglisz.pl/sklep prowadzony przez Firma Transportowa „Mada” Józef Czech, ul Sobieskiego 10, 42-270 Nieznanice, NIP 9490273080 Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców (Klientów) korzystających ze Sklepu.
  Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.
 2. Definicje:
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcie umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Sprzedawca – przedsiębiorca Firma Transportowa „Mada” Józef Czech, ul Sobieskiego 10, 42-270 Nieznanice, NIP 9490273080
 • Klient – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem frenglisz.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Regulamin – Niniejszy regulamin Sklepu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą;
 • Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie w celu utworzenia konta;
 • Formularz zamówienia;
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty;
 • Produkt – dostępny w sklepie plik komputerowy w formacie PDF (Portable Document Format) będący przedmiotem umowy.
 1. Kontakt ze sprzedawcą (sklepem)
 • Adres: Firma Transportowa „Mada” Józef Czech, ul Sobieskiego 10, 42-270 Nieznanice, NIP 9490273080
 • Email: magda@frenglisz.pl
 • Telefon: 503 715 939
 • Kontakt telefoniczny w godzinach: 8:00 – 20:00
 1. Wymagania techniczne
 • W celu skorzystania ze sklepu konieczne są: urządzenia końcowe, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
 • Aktywne konto e-mail;
 • Włączona obsługa plików cookies;
 1. Informacje ogólne
 • Sprzedawca wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, które jest spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilność z urządzeniami Klienta.
 • Przeglądanie oferowanych przez Sklep produktów i usług nie wymaga zakładania konta.
 • Złożenie zamówienia na oferowane produkty i usługi jest możliwe po założeniu konta lub po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 • Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych PLN i zawierają należny podatek VAT.
 1. Zasady składania zamówienia
 • Należy wejść na stronę frenglisz.pl
 • Należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć „Do koszyka”
 • Wypełnić formularz podając dane odbiorcy
 • Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz wybrać sposób płatności
 1. Metody dostawy oraz płatności
 • Klient otrzyma zamówienie w postaci pliku PDF (Portable Document Format) na podany przez siebie adres email.
 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Płatność może być dokonana wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Przelewy24 przed otrzymaniem pliku PDF.
 1. Umowa sprzedaży
 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przystępuje do realizacji. Potwierdzenie zamówienia oraz przyjęcia do realizacji następuje w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Klienta adres. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail – umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni kalendarzowych, używając do tego celu portalu Przelewy24. Link do płatności w portalu Przelewy24 zostanie przesłany w wiadomości e-mail. Brak opłaty ww. terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.
 • Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości Bonus AllRightCasino, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
 • W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 • W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na podany adres e-mail nabyty Plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po Opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 • W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem Konta lub w przypadku Użytkowników nie posiadających konta na karcie pobierania Pliku.
 • Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: magda@frenglisz.pl
– na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);

 • W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.
 1. Reklamacja i gwarancja
 • Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail: magda@frenglisz.pl
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  – stały polubowny sąd konsumencki;
  – wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;
  – powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
 1. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych.
 • Odbiorcą danych osobowych może być podmiot realizujący płatności elektroniczne związane z zamówieniem.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży spowoduje niemożliwość jej zawarcia.
 • Zasady prywatności reguluje dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem:https://frenglisz.pl/politykaprywatnosci
 1. Postanowienia końcowe
 • Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 • Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w razie: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dubai is the world’s biggest escort hub and it attracts hot girls from Africa, Europe, Asia and Russia. These sexy girls come to Dubai and prostitute escorts dubai themselves for a while then they go back home.

If you are looking for an escort in Stamford, then you have come to the right place! We have a huge list of sexy call girls escort stamford ct from all over the world.